Koningsbrief

driekoningenbrief.jpg

De eerste koningsbrief dateert van 1577. Deze brieven werden later aan de man gebracht in combinatie met de Koningskroon.

Wie wil Drie Koningsbrieven kopen ?

De Kroon een duit, de prent er twee,

Die Trekt mag op de Koning hopen,

En Pronkt er als dit Mijzie mee.

De prentjes op de koningsbrieven werden losgeknipt en om houtjes gerold. De gasten mochten ieder een houtje trekken en spelden dan het plaatje op hun borst of hoed. De koning kreeg de kroon en de rest van de gasten speelden de rol van het getrokken lid van de hofhouding:

Den Koning ‘K ben als koning hier gezeten Geenen vriend mag my vergeten ’T eeren als een Majesteyt Schoon myn ryk duert korter tyd

Hoorn-draeger ‘K wil geduldig horens draegen Het zou zot zyn dit te klaegen Want ik vind een groot gemak In het bed en vult den zak

Den Zot ‘K moet myn zottigheyd betoonen Mits hier veele zotten woonen Die als vechten om den prys En die zot is, is niet wys

Hinnen-taster Al zoud ik voor altyd vasten Doch moet ik de hinnen tasten Ook een ider keurt dit goed En dat tassen valt my zoet

Schenker ‘K zal hier wel den schenker spelen Dat zal my niet gouw vervelen Want die schenker heeft ook zyn keer En drinkt wel een gelasken meer.

Allemael-op Zuypen, smeren is myn leven ’T moet al op dat zy my geven Alles gaet in mynen krop Daerom heet ik allemael-op

Vuerstoker Al moet ik het vuer opstoken Om den pot te leeren koken Noyt stook ik het twist vuer aan Waer de rampen uyt ontstaen

Hanne-kont Na de merkt gaen, ’t huys uyt kere Schuren, schommelen doe ik gere ’T kindsgoed wassen uyt den strond Maekt m’een rechte Hanne-kont

Zanger Nu ik zanger ben gevallen Zal ik zingen voor u allen Mits het zyn moet ook een lied Schoon al deugd myn zangtoon niet

Muyzen-vanger Die wilt leeren muyzen vangen heeft niet nodig val of prangen Ziet hoe ik met myn verstand Vangt de muyzen met de hand

Venus-koppelaer ‘K weet de toerten en de vlaeyen Met een fynen trek te draeyen Maer myn winst is beter vriend zoo ik een koppel saemen bind

Lang-tong Die met lange tonge steken Roeren ider zyn gebreken Die verraeden hun gemoed Dat het geene deugden voed

Blaeskaek Blaeskaek wil gestaedig blaesen In de pinten en de gelaesen knouwt een pruym op zyn gemak Of hy rookt een pyp tabak

Moey-al Die met alles zich bemoeyen Moet een ider wel verfoeyen Want zy zien schier niet met’al Of zy spelen den moey-al

Raesbol Tusschen ’t legen van de glaesen Weet ik altyd veel te raesen Doch een ider kent my maer Voor een rechten babbelaer

Gortentelder Schoon de vrouwlie op my tieren ‘K wil de keuken wel bestieren Want ik tel het zout altyd Eer men ’t in den ketel smyd

Talloor-lekker Die hier wilt tallooren lekken Moet naer franschen grond vertrekken Waer men zulke lekkers eert En veel complementen leert

Altyd-zat Noemt my zat al die willen ’t kan my ’t geheel niet schillen Al den dag zit ik in ’t nat Maer ik ben ook altyd zat

Voor-snyder ’T is gemakkelyk in dez’ tyden Voor een maeltyd brood te snyden Want de mode word nu vrind Dat men ’t volk met kanten dient

Zelden-zat Wat ik eet of koom te drinken Wat ik laet in lichaem zinken ’T helpt of ’t stelpt my niet een haer ‘K word geen zattigheyd gewaer

Niemands-vriend Elk komt m’als een wolf te haeten All myn vrienden zyn myn plaeten Waer ik myn vermaek in vind Mits ik niemand heb tot vriend

Pot-ä-fer Als de potten zyn gebroken ‘K maek ze wederom nut tot koken En als van vooren schoon en sterk Hier in bestaet al myn werk

Allemans-vriend ‘K ben den vrind van alle menschen ‘K wil niet als de vrindschap wenschen Ieder ben ik liefgetal Dat behaegt my ’t best van al

Steven klop Steysel Men mag my vry Steven noemen Want ik wil my wel beroemen Dat geen Steven in het land ’T steyfsel klopt met zulk een hand

Rent-meester All’myn rente zyn papieren Om het kakhuys me te sieren Zelfs den intrest is papier Die versmelt in niet en zier

Hannen in de Keéf Ach aenschouwt hier tog gezellen Hoe myn wyf my komt te stellen Als een hannen in de keef Om dat ik eens laet uyt bleef

Schouw-vaeger Den brand zou u dikwils plaegen Kwam ik niet u schouwen vaegen Daerom roep ik tot besluyt Hiep, hiep, hiep zeer overluyd

Mostaert-man Ieder een die moet my vieren Want ik kan den dis versieren Alle speys eysch bier en wyn Mostaert moet daer neven zyn

Boeren- straever Die hier op de straeten draeven Ziet men meer de boeren straeven Voor myn deel ik straese niet Ik blyf t’huys by myn kwaey griet

Slyper Slyp, slyp, slyp roep ik zeer geren Brengt voor messen ende scheren ‘K zal ze slypen scherp en reyn Tot gerief van groot en kleyn

Luyze-vanger Ik moet altyd zitten pluysen En de geerkens wel doorluysen Op dat daer niet verstikt En dat mynen geest verkwikt

Liere-man Als men lustig heeft gedronken G’eten en den wyn geschonken Speel ik lustig op de snaer Voor de vrienden altemae

Bij het feest was het drankgebruik hoog en steeg de feestvreugde tot grote hoogte. Dat was goed te zien op de schilderijen van o.a. Jan Steen en Pieter Breugel.

 
nl/koningsbrief.txt · Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:18 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki