A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin
 

**Lucas 2 vers 1 tot 7 De geboorte van [[jezus|Jezus]]** En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven.Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook [[jozef|Jozef]] trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die [[betlehem|Betlehem]] heet, omdat hij uit het huisen het geslacht van [[david|David]] was, om zich te laten inschrijven met [[maria|Maria]], zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En het gechiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zouw, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een [[kribbe|Kribbe]], omdat voor hen geen plaats was in de herberg. **Lucas 2 vers 8 tot 20 De [[herders|Herders]]** En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een [[kribbe|Kribbe]]. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde, bij de mensen des welbehagens. En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken: laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt. En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over het kind. En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was. {{tag>Lucas Jezus Maria Jozef David Kribbe Herders Betlehem}}

 
nl/lucas_2_vers_1_tot_20.txt · Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:18 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki